دستور 17 ماده ای سازمان لیگ برتر فوتبال

حق الزحمه بازيکنان داخلي اعم از نقدي و غير نقدي که مبلغ کل مورد توافق در هر فصل نمي تواند بيش از مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون ريال باشد، بايد برابر مقررات پيش بيني شده در نحوه پرداخت در قراردادها مشخص شود و تمام اجزا قرارداد بين باشگاه و بازيکن دقيقا اجرا شود. کليه پرداخت‌ها تحت هر عنوان ( پاداش،تشويق ،هديه و .... ) نبايد از يک پنجم کل قرارداد فراتر رود.
سازمان ليگ حرفه اي با ارسال نامه‌اي به باشگاه‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال از آنها خواست تا طبق مقررات فيفا در راستاي اهداف ورزش فوتبال کشور و رفع اشکالات موجود در بخش نقل و انتقالات بازيکنان 17 مورد را رعايت کنند.

در نامه سازمان ليگ به باشگاهها آمده است: طبق مقررات فيفا در راستاي اهداف ورزش فوتبال کشور و رفع اشکالات موجود در بخش نقل و انتقالات بازيکنان بنا به پيشنهاد هيات رئيسه اين سازمان و تصويب فدراسيون،‌ با تغييرات و اصلاحات مفاد آئين نامه نقل و انتقالات بازيکنان، باشگاه‌ها موارد زير را بايد رعايت کنند:

1-باشگاهها و بازيکنان تنهامي توانند با رعايت کامل مقررات در يکي از زمان هاي مجاز نقل و انتقالات که توسط سازمان ليگ اعلام مي شود، قرار داد منعقد و ثبت نام كنند.

2-براي استخدام بازيکن تحت قرارداد باشگاه‌هاي خارج از کشور ارائه ITC به همراه ساير مدارک مورد نياز ضروري است.

3-باشگاهها مي‌توانند با رعايت سقف و سهميه تعيين شده با يک نفر از بازيکنان آزاد واجد شرايط که در زمان مقرر نقل و انتقالات نتوانسته قرارداد منعقد کنند در طول فصل قرارداد منعقد كرده و در مسابقات استفاده کنند.

4-هر باشگاه عضو ليگ برتر مي‌تواند حداکثر با شش بازيکن و هر باشگاه که از مسابقات ليگ دسته اول صعود كرده است حداکثر با هشت بازيکن باشگاه‌هاي ليگ برتر ايران برابر مقررات قرارداد ببندد.

توضيح: بازيکنان تيم هاي نزول کننده از ليگ حرفه اي و تيم هاي صعود کننده از ليگ دسته اول و ليگ برتري محسوب و مشمول سهميه تعيين شده هستند.

5-باشگاه و بازيکن در صورت توافق براي تمديد يا تجديد قرار داد مي تواند در محدوده زماني نقل وانتقال اقدام كند.

6- باشگاه ها مي‌توانند با بازيکنان واجد الشرايط مشروحه زير با رعايت کامل مقررات قرارداد تنظيم و مبادله كنند:

-بازيکن تحت قرار داد باشگاه ديگري نباشد .

-قرارداد بازيکن منقضي شده باشد .

-قرارداد بازيکن با باشگاه يا بازيکن رد و توسط کميته حل اختلاف باطل شده باشد.

-قرارداد بازيکن با باشگاه طرف قرارداد بدون هيچگونه قيد وشرطي با تواقق طرفين فسخ شده باشد.

7-در زمان نقل و انتقالات ، باشگاه اين آزادي را دارد که با جلب رضايت بازيکن، وي را به صورت قطعي يا قرضي(موقت)با رعايت ضوابط به باشگاه دوم انتقال دهد، در آن صورت باشگاه دوم در صورت داشتن جاي خالي و سهميه تعيين شده مي‌تواند نسبت به عقد قرارداد از بازيکن اقدام كند. در هر حال بازيکن در يک فصل ورزشي فقط مي تواند براي دو باشگاه بازي کند .

8-عقد قرارداد و ثبت نام بازيکنان سرباز فاقد مجوز از ستاد کل نيروهاي مسلح غير مجاز تلقي مي‌گردد و مسئوليت ناشي از آن متوجه مسئولين ذيربط است .

9-ثبت نام و استفاده از بازيکناني که به خدمت مقدس سربازي اعزام مي شوند و داراي مجوز بازي از ستاد کل نيروهاي مسلح هستند با رعايت ضوابط در محدوده زمان فصل نقل و انتقالات ابتداي فصل يا نيم فصل مجاز خواهد بود.

10-باشگاه ها در صورت شرايط مشروحه ذيل در محدوده زماني نقل و انتقالات مجاز به حذف نام بازيکن از ليست اسامي و جايگزين خواهند بود.

فوت،معلوليت،نقص عضو و بيماري صعب العلاج ،مصدوميت شديد بازيکن به طوري که با تشخيص فدراسيون پزشکي و تاييديه کميته پزشکي فدراسيون فوتبال حداقل به مدت شش ماه قادر به همراهي تيم خود نباشد (حداکثر تا سقف 2 بازيکن) .

قرارداد بازيکن با باشگاه بدون هيچگونه قيد و شرطي با توافق طرفين فسخ شده باشد.

قرارداد بازيکن توسط باشگاه يا بازيکن رد و توسط کميته حل اختلاف باطل اعلام شود .

11- باشگاه ها مي توانند تا حداکثر 13 نفر از بازيکنان تيم اميد يا جوانان خود را در صورت داشتن تيم هاي زير 14 سال،نوجوانان،جوانان و اميد مشروط به ثبت نام و شرکت در مسابقات رده سني و دستجات مربوطه که از طرف هياتهاي استاني يا فدراسيون برنامه ريزي و برگزار مي شود به ليست 27 نفر معرفي شده اضافه کنند.

بديهي است اضافه شدن اين نفرات هيچگونه حقوق جديدي براي باشگاه در مورد بازي هاي همزمان اين بازيکنان در مسابقات سني مربوطه يا مسابقات تيم هاي ملي رده مربوطه ايجاد نمي کند.

ضمنا مهلت معرفي و استفاده از اين دسته بازيکنان از ابتداي فصل تا محدوده زماني نقل و انتقال نيم فصل است.

12- هر باشگاه در هر فصل مسابقات حداکثر مي تواند نام بيست و هفت نفر (23 بازيکن با شرايط آزاد و 5 نفر زير 23 سال ) را به ثبت برساند که از جمع 27 نفر ثبت نام شده 20 نفر مي بايد داراي قرارداد حرفه اي باشند.توضيح اينکه در بين دو نيم فصل باشگاه هاي عضو ليگ مي توانند با رعايت مفاد آيين نامه نقل و انتقالات حداکثر با 7 بازيکن جديد که واجد شرايط باشند قرارداد منعقد و درليست اسامي و سازمان ليگ ثبت نمايد مشروط بر اينکه سقف تعداد بازيکن و سهميه تعيين شده رعايت شود .

13-مدت قرارداد براي بازيکنان زير 28 سال تمام حداقل دو سال و حداکثر 5 سال و براي بازيکنان بالاي 28 سال تمام حداقل يک سال و حداکثر 5 سال خواهد بود.

14-حق الزحمه بازيکنان داخلي اعم از نقدي و غير نقدي که مبلغ کل مورد توافق در هر فصل نمي تواند بيش از مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون ريال باشد، بايد برابر مقررات پيش بيني شده در نحوه پرداخت در قراردادها مشخص شود و تمام اجزا قرارداد بين باشگاه و بازيکن دقيقا اجرا شود. کليه پرداخت‌ها تحت هر عنوان ( پاداش،تشويق ،هديه و .... ) نبايد از يک پنجم کل قرارداد فراتر رود.

15-حق الزحمه بازيکنان خارجي در هرفصل همان مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون ريال است، باضافه ساير هزينه هاي متعارف مرتبط که بايد در قرارداد به طور شفاف ذکر شود و موارد خاص در هيئت رئيسه سازمان ليگ مطرح و اتخاذ تصميم مي شود .

16-مسئوليت ناشي از هر گونه توافق بدون رعايت سقف تعيين شده در مجامع حقوقي متوجه مديران باشگاه خواهد بود و براي فدراسيون و سازمان ليگ نيز معتبر نبوده و در دعاوي و اختلاف بين باشگاه و بازيکن و باشگاه و مربي قابل استناد نبوده و در صورت آگاهي از مغايرت با قرارداد ثبت شده باشگاه مشمول جريمه نقدي و ممانعت از ثبت قرارداد جديد يا کسر امتياز مي گردد و همچنين بازيکن نيز مشمول جريمه نقدي و محروميت از دوره خاص خواهد شد.

تذکر:رعايت شرايط عمومي و اختصاصي گروه بازيکنان ابلاغي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ حرفه اي در به کارگيري بازيکنان الزامي خواهد بود.

17-سرمربيان و مربيان تحت قرار داد باشگاههاي ليگ حرفه اي در صورت برکناري يا فسخ قرا

رداد پس از تعيين وضعيت با باشگاه اول مجاز خواهند بود ، با رعايت ضوابط ابلاغي سازمان ليگ حرفه اي فوتبال ايران با باشگاه دوم قرار داد منعقد نمايند و در صورت برکناري يا فسخ قرار داد هيات رئيسه مي تواند درخواست استخدام در باشگاه سوم عضو ليگ برتر را در همان فصل رد کند.

رعايت شرايط عمومي و اختصاصي گروه مربيان ابلاغي فدراسوين فوتبال و سازمان ليگ حرفه اي در استخدام مربيان الزامي خواهد بود.

توضيح:استخدام اين دسته از مربيان در فصل بعد و يا ساير باشگاههاي کشور با رعايت ضوابط ابلاغي نقل و انتقالات در همان فصل بلامانع خواهد بود.

تذکر:سقف دستمزد مربيان داخلي و خارجي نبايد از حداکثر سقف مجاز قيد شده در بند 14 و 15 اين مقررات بالاتر باشد.
نظرات:
گزارش تخلف
بعدی